Koi Enterprise

Koi Varieties - Koi Enterprise

Personal Koi Shopper

Find us on facebook

3535 Partridge Ave
West Sacramento, CA 95691
(916) 373-0111

Bekko

There are three types of Bekko; the Aka (red) Bekko, the Shiro (white) Bekko, and the Ki (yellow) Bekko.

The Bekko has a simple stepping stone pattern of sumi (black) running down it's back set against a red, white or yellow background.

Bekko

Koi Breeders

There are no breeder profiles available for Koi Breeders that produce Bekkos at this time.

More Koi Varieties