Koi Enterprise

Koi Varieties - Koi Enterprise

Personal Koi Shopper

Find us on facebook

3535 Partridge Ave
West Sacramento, CA 95691
(916) 373-0111

Kigoi

Kigoi are Koi that are solid yellow. The most prized Kigoi have red eyes.  This gives them an eerie look. Some people call the Kigoi, Lemon Koi.
Kigoi

Koi Breeders

There are no breeder profiles available for Koi Breeders that produce Kigois at this time.

More Koi Varieties