Koi Enterprise

Koi For Sale - Doitsu Goshiki

Personal Koi Shopper

Find us on facebook

3535 Partridge Ave
West Sacramento, CA 95691
(916) 373-0111
Doitsu Goshiki -
- New Koi from Koi Enterprise
Breeder: Doitsu Kin Showa
Size: 33.00 cm (13.00 inches)
Sex: Unknown
Price: $600.00
ID: 200749
Notes:

Please call or email for availability
or ordering information.


KHV Tested Koi
Our Koi are KHV Tested via ELISA & PCR